Gellerup Museum
 

Vennernes vedtægter

Gellerup Museums Venners Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn: Gellerup Museums Venner

Hjemsted: Brabrand, Århus Kommune

§ 2 Formål

Gellerup Museums Venners formål er at være med til at skabe aktivitet på museet og sikre, at interesserede frivillige kan være med til at drive museet

§ 3 Medlemmer

Som medlem kan optages alle, der ønsker at være med til at støtte foreningens formål.

Foreningen opererer med tre typer medlemskaber.

    • Personligt medlemskab
    • Forenings- og klubmedlemskab
    • Erhvervs- og institutionsmedlemskab

§ 4 Kontingent

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5 Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse kan skriftligt til kassereren - eller ved ophør af kontingentbetaling. Bestyrelsen kan desuden ekskludere et medlem, som ved sin optræden har miskrediteret foreningen.

§ 6 Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret

Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 7 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af fem medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges på vegne af foreninger, klubber, institutioner, samt enkeltpersoner den årlige generalforsamling for en to-årig periode, således at der på lige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og på ulige årstal vælges to bestyrelsesmedlem.

En suppleant vælges hvert år til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Kassereren og formanden tegner i fællesskab foreningen i økonomiske henseender.

§ 8 Revisorer

Der vælges en revisorer for en etårig periode –

Hvert år vælges der en revisorsuppleant.

§ 9 Forpligtelser

Foreningens enkelte medlemmer, herunder bestyrelsen:

- hæfter ikke personligt for de indgåede forpligtelses fra foreningens side - alene foreningen hæfter med de midler, der er til rådighed.

- har ikke nogen økonomiske forpligtelser udover kontingentforpligtelsen.

- har ikke krav på nogen del af foreningens midler eller udbytte af nogen art.

§ 10 Generalforsamlingen

a) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den holdes hvert år i årets første kvartal med minimum følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning til godkendelse

3. Godkendelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg ifølge § 7

a. valg af bestyrelse

b. valg af to suppleanter

7. Valg ifølge § 8

a. valg af revisor

b. valg af én revisorsuppleant

8. Eventuelt

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel i Skræppebladet eller på Gellerup Museums hjemmeside og via elektroniske nyhedsbreve.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være i formandens hænder skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen. Der foretages skriftlig afstemning, såfremt et medlem ønsker det.

b) Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af medlemmerne (navngivne) skriftligt over for formanden fremsætter anmodning herom. Med anmodningen skal følge forslag til dagsorden.

c) Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 12 Vedtægtsændringer

Ændringer af forenings vedtægter kan kun gennemføres på en generalforsamling.

§ 13 Beslutningsdygtighed

Såvel den ordinære, som den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

§ 14 Ophævelse af foreningen

Ophævelse af foreningen kan kun finde sted gennem vedtagelse på to på hinanden følgende - med en måneds mellemrum - afholdte generalforsamlinger. Almindeligt stemmeflertal er afgørende. På disse generalforsamlinger træffes endvidere bestemmelse om anvendelse af foreningens midler, idet disse dog skal anvendes til humanitære formål.

  • Vedtaget på den stiftende generalforsamling 3. maj 2010
  • Vedtægtsændringer vedtaget 6. marts 2011
  • Vedtægtsændringer vedtaget 30. marts 2016
Helle Hansen  | Tlf.: 27832782